Privacyverklaring


Klikostore.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan consumenten. Uiteraard gaat Klikostore.nl vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt Klikostore.nl als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt Klikostore.nl voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht. 


Contactgegevens

Klikostore.nl

Standaardruiter 36, 3905 PZ Veenendaal


Gegevensverwerkingen

In het kader van de diensten die Klikostore.nl verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 Aankopen:

 • adresgegevens;

 Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):

 • NAW-gegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • rekeningnummer (indien nodig)

 • inhoud verzoek/klacht/melding 

 Website:

 • IP adres


Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Klikostore.nl uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het verwerken van uw bestelling

 • Het correct en tijdig uitleveren van uw bestelling

 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling

 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu

 • Analyseren van de (effectiviteit van de) webshop

 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen


Grondslag voor verwerking

Klikostore.nl verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening en voor zover noodzakelijk om deze zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren.

Indien een deel van de verwerking is gebaseerd op toestemming zal de volgende aanvullende informatie moeten worden verstrekt: 

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een email te sturen met deze vraag, te richten aan privacy@kliko.nl. Indien u uw toestemming intrekt zal Klikostore.nl vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Uw persoonsgegevens die onder een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden.  


Derden

Klikostore.nl wisselt geen persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan derden. 

Daarnaast kan Klikostore.nl voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Klikostore.nl heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.  

Uw persoonsgegevens zullen door Klikostore.nl niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

In het kader van de opslag van uw persoonsgegevens en beheer van de IT systemen kunnen uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen. 


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.


Beveiliging

Klikostore.nl neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Klikostore.nl hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. 


Uw rechten 

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van uw bestelling kunt u richten aan klikostore.nl. 

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan:

Klikostore.nl 

O.v.v. privacyverklaring

Standaardruiter 36

3905 PZ Veenendaal

 privacy@kliko.nl


Wijzigingen privacyverklaring

Klikostore.nl kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij de informatie over privacy gepubliceerd. Klikostore.nl raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Datum laatste wijziging: [01/07/2020]